fbpx
CV.ee tööelublogi

Sotsiaalne ettevõtlus on võimalus oma kätega maailma parandada

Sotsiaalne ettevõtlus on võimalus oma kätega maailma parandada

Sa soovid leida oma ellu karjäärivalikut, millega saaksid maailma paremaks kohaks muuta selmet lihtsalt omanikele kasumit teenida? Teha tööd, millel oleks sügavam sisu ja mõte, aga mille eest ometigi normaalset palka makstaks? Sinu lahenduseks võib olla töötamine sotsiaalses ettevõttes või suisa selle asutamine. Loe, mis on sotsiaalne ettevõtlus ja kogu inspiratsiooni esimese sammu astumiseks!

Mis on sotsiaalne ettevõtlus?

Ettevõtlus tähendab tegutsemist majandusüksusena, st kaupade-teenuste pakkumist tasu eest. Sotsiaalsed ettevõtted on ühiskondliku eesmärgiga organisatsioonid, mis kasutavad oma sihi saavutamiseks ettevõtlust: nad müüvad oma tooteid või teenuseid eesmärgiga lahendada ühiskondlikke probleeme ja muuta sellega maailma paremaks.

CV-Online viis veebruaris läbi sotsiaalse ettevõtluse teemasid käsitleva uuringu ja sai teada, mida Eesti inimesed sotsiaalse ettevõtluse all mõistavad, millised sotsiaalsed probleemid neile südamelähedased on ning kas ja milliseid neist nad ise sooviksid lahendada. Vastuseid kogunes 535. Mida teada saime? 

Uuringu tulemustest selgub, et vaid 39% vastajatest teab, mida sotsiaalne ettevõtlus tähendab ja 61% vastajaist uskus end mitte teadvat. Samas, vastustest paistis, et valdav osa küsitlusele vastanutest tajuvad sotsiaalse ettevõtluse olemust pigem õigesti. Kõige sagedamini nimetati tuntud sotsiaalsete ettevõtetena Toidupanka ja Uuskasutuskeskust, aga välja toodi ka paljud teised – näiteks Abikäsi, Kingitud elu, Peaasi. 

Millist probleemi tahaksid Sina lahendada? 

On väga erinevaid probleeme, mille leevendamine võib olla sotsiaalselt mõtleva ettevõtte eesmärgiks. Valikut tehes tasub kuulata oma südame häält: nii on võimalik leida teema, mis iseenendale kõige enam korda läheb ja seega ka järjepidevalt tegutsema innustab. 

Küsitlusele vastajad pidasid endale kõige südamelähedasemaks sotsiaalseks probleemiks inimeste vaimset tervist (30% vastustest), vaesust (24%), tööpuudust (14%), eakate üksildust (6%), õpetajate puudust (5%) ja kodust vägivalda (4%). 

Küsisime ka, kui hästi on Eesti riigis sotsiaalsete probleemide lahendamisega toime tuldud. Kõige kehvema hinnangu said tegelemine eakate üksildusega (hinnangu, et toime on tuldud väga halvasti või halvasti, andis 51% vastanutest), vaesusega (47%), narkomaaniaga (45%) ja alkoholismiga (43%). Kas nende hulgas on ka see teema, millele Sina tahaksid õla alla panna? 

Kes üldse peaks ühiskonnas sotsiaalsed probleemid lahendama? 

Vanasõna „Kus viga näed laita, seal tule ja aita“ näib endiselt toimivat: enamus uuringus osalejaist leiab, et tegu on jagatud vastutusega. Kõige enam, 86% inimestest ütleb, et vastutust sotsiaalsete probeemide lahendamise eest peaks kandma riik ja kohaliku omavalitsuse asutused, samas 45% nimetab, et seda peaks tegema iga kodanik ise ning vastavalt 33% ja 37% arvab, et see on spetsiaalsete algatuste või vabatahtlike kodanikeühenduste ülesanne.  

Kokku 84% vastanutest oleks valmis kaaluma sotsiaalse ettevõtluse teed – see on murranguline ja tulevikku suunatud muutus. 31% vastajatest arvab, et sotsiaalne ettevõtlus võiks talle enesele karjäärivalikuna huvi pakkuda. Kui lisada veel 53%, kes on vastanud „võibolla“, on põhjust rõõmustada. 

Kuidas sotsiaalsesse ettevõtlusesse panustamine Sind ennast edasi viib?

Küsitlusele vastajad näevad, et sotsiaalse ettevõtlusega tegelemine aitaks neis kõige paremini arendada  lahenduste leidmise (57%), ideede genereerimise (44%), konfliktide lahendamise (41%) ja strateegilise mõtlemise (41%) oskust. 

Samavõrd oluline on muidugi rahulolu tehtud tööst ja usk sellesse, et tegutsetakse õige ja vajaliku eesmärgi nimel. Ehk on sotsiaalne ettevõtlus midagi just nimelt Sinu jaoks? 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top