fbpx
CV.ee tööelublogi

Kuidas saada unistuste tööandjaks ja väljuda kriisist võitjana?

Juhtimise meistriklass: kuidas saada unistuste tööandjaks ja väljuda kriisist võitjana?

CV-Online viis augustis läbi üle 1200 vastajaga tööturu küsitluse, et saada ammendav ülevaade töövõtjate hinnangutest oma võimalusele kodukontori kasutamisel, hirmudest seoses viirusest põhjustatud kriisiga ja valmisolekust töökoha vahetuseks. Mida on juhtidel sellest õppida, kuidas ehitada töövõtja unistuste töökohta?

Ideaaliks on tööaja võrdne jaotus kodukontori ja ettevõtte kontori vahel

Praeguseks on pea pooltel töötajatel olemas kodukontorist töötamise kogemus ja selle baasilt on kujunenud välja ka eelistused. 26% ankeedile vastanutest sooviks töötada ainult kodukontoris, 16% ainult ettevõtte kontoris, kõige suurem osa, 49%, peab aga ideaalseks aja jagamist kontoris ja kodus töötamise vahel. Suurimad töökohas töötamise eelistajad on klienditeeninduse töötajad, keskastmejuhid ja oskustöölised.

Kodukontoris töötamist ei saa teatud ametikohtadel lihtsalt lubada

Üldiselt ei võta inimesed kodukontoris töötamist kui mõnusat puhkust vaid hoolivad sellest, et nende ülesanded võimalikult hästi täidetud saaks. Kontoris töötamise eelistena toovad töövõtjad välja näost näkku kohtumiste olulisuse, hõlpsama keskendumisvõimaluse ja paremad töötingimused.

Samas ollakse nüüdseks väga teadlikud ka kodukontori eelistest. Tööandjale on töötaja kodukontorisse suunamine võimaluseks tööd paindlikumalt korraldada, aga esitab ka uued nõudmised töövahendite osas. Kodutöö annab hea tulemuse vaid juhul, kui töötajal on ligipääs kogu vajalikule infole, mugavad ja ergonoomilised töövahendid ja eelkõige motivatsioon – st toetav ja nõustav juhtimine ei tohiks puududa ka kodus töötamise puhul.  

Kodukontor pakub paljude inimeste jaoks mugavamat töökeskkonda

Ärev teadmatus on töömotivatsiooni surm

Uuringule vastanud töötajad näevad oma organisatsiooni praegust olukorda suhteliselt positiivselt, hinnates nii paindliku töökorralduse organiseerimist kui ka omaenese usku tööandjasse 10-palli süsteemis hindega 6,8 ning kollektiivi meeleolu ja töömotivatsiooni hindega 6,5.

Peamisteks hirmudeks on kevadise kriisiolukorra kordumine (6,6) ning sellega kaasnevad koondamised (5,0) ja palgakärped (5,5). Tööandja suurimaks võimaluseks heade töötulemuste ja lojaalsuse soodustamisel on praegusel ootusäreval ajal turvatud keskkonna ja positiivse meeleolu hoidmine.

Küsitlusest joonistub välja, et juhtidel on kõvasti arenguruumi juhtimiskultuuri ja sisekommunikatsiooni parandamisel.  Hiljutine kogemus on kindlasti värskelt meeles ja annab võimaluse analüüsiks, mis sai hästi tehtud ja mida peaks järgmistel kordadel muutma. Küsitlusele vastajad on toonud uuele võimalikule kriisilainele viidates oma ootustena välja:

  1. Läbimõeldud tegevusplaani: konkreetseid ette teada korraldusi ja juhiseid, mille tulemusena kaetaks kõik olulised töölõigud
  2. Rahulikku ja kaalutletud meelt, meeskonna toetamist ja motiveerimist juhtide poolt
  3. Digivahenditesse panustamist, tööks vajaliku info kättesaadavuse tagamist online kanalites, võimalusel e-lahenduste kasutamise koolitust
  4. Pidevat avatud sisekommunikatsiooni ettevõtte olukorra ja plaanide kohta, ka üks-ühele videokohtumiste näol 
  5. Töötajate võrdset kohtlemist ja sellekohast läbipaistvust

Vastustest on selgelt näha, et sama tähtis kui hea kriisiplaani tegemine on ka selle selge ja rahulik teadvustamine töötajatele, et viimased end hoituna ja informeerituna tunneksid.

Läbipaistev kommunikatsioon meeskonnas aitab hirmu tuleviku ees leevendada

Talendid on liikvel – on parim aeg unistuste meeskonna kokkupanekuks!

Sinu ettevõttel läheb hästi, olete tugevalt jalgel ja soovite teha jõulise sammu uuele tasandile? Augustikuise küsitluse tulemused näitavad, et töötajad on oma töökoha valikus senisest ebakindlamad, nende peas keerleb enam töökoha vahetamise mõtteid ja samas on kahanenud usk oma karjäärivõimalustesse. Viimase kuu jooksul on mõelnud töökoha vahetusele suisa 50% vastanutest, sh üle 2/3 turundus-, koolitus-, meedia- ja kultuuriala inimestest.

Tööotsijad on täna valmis kaaluma olulisemalt rohkem töökohavalikuid

Just nüüd, kriisiajal, on tööandjal võimalus luua oma inimestega usalduslik ja pommikindel side või täiendada oma meeskonda uute säravate tähtedega. Carpe diem!

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top