fbpx
CV.ee tööelublogi

Uuring: eestlaste vaimne tervis töökohal 2020

Uuring: eestlaste vaimne tervis töökohal 2020 3

Värskest CV-Online’i uuringust “Eestlaste vaimne tervis töökohal 2020” selgub, et suurenenud on hirm töökaotuse ees ning vaimse häire diagnoosiga töötajad julgevad sellest oma tööandjat harvem teavitada. Positiivsena ilmneb, et suurenenud on oma kaastöötajate usaldamine, töökeskkonda tajutakse toetavamana ja tühisena näivaid töökohustusi on varasemast vähem.

CV-Online viis oktoobris 2020 läbi küsitluse, millega uuris töötajate hinnangut oma vaimsele tervisele ja sellega seotult ettevõtte sisekliimale, töökeskkonnale ja juhtimiskvaliteedile. Küsimustikule vastas veebi teel 1532 inimest, kelle hulgas on nii juhte, vaheastmejuhte kui lihttöötajaid kõigist tegevusvaldkondadest. Analoogse küsitluse viis CV-Online läbi ka 2019. aasta samal perioodil.

Maris Viires, CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht: “Laiateemalise uuringu eesmärgiks oli kaardistada eestlaste vaimset tervist ja selle mõjutajaid töökohal ning uurida, milliseid muutusi on viimane aasta kaasa toonud. Ehkki olukorra olulist halvenemist ei ole õnneks toimunud, on võimalik palju ära teha, et õhkkond tööl oleks rahulikum ja inspireerivam.”.

Uuringu tulemustest ilmneb, et vaimne häire on diagnoositud 14% vastanutest, kellest vaid 36% (eelmisel aastal 39%) teavitavad sellest oma tööandjat. Stressi tõttu töölt puudujaid on meie hulgas 8%.

Töötajate vaimne tervis töökohal

19% vastanutest tunnevad, et tööstress ja -frustratsioon on põhjustanud neile ebatervislikke käitumisharjumisi nagu alkoholi tarvitamine, sagedane nutmine, emotsioonide väljaelamine teiste peal vms.

„Numbrid on hirmuäratavalt suured ja nende põhjustega tuleks tegeleda,“ toonitab Maris Viires. „Hoolimata väga keerulisest aastast on peamised vaimse tervise näitajad jäänud võrreldes mullusega samale tasemele. Murettegevaks erandiks on see, et 3% vähem diagnoosi saanutest julgeb oma vaimse häire diagnoosist tööandjat teavitada.“

Sisekliima ja meeskonna toetus

Hea vaimne tervis töökohal on aluseks omavahelisele läbisaamisele, mõnusale töömeeleolule ja küünarnukitundele. Töökaaslaste meeleolule antav hinnang oli tänavu sarnane 2019. aasta tulemustega: heaks või väga heaks hindab töökaaslaste meeleolu 54%, halvaks või allapoole keskmist 13%.

Positiivse trendina on näha, et suisa 65% vastajatest, 9% enam kui 2019, usaldab oma kaastöötajaid ja usub, et saab vajadusel meeskonna abile loota. Ka oma ettevõtte kohta negatiivse info levitamist tunnistas 3% vähem vastajaid kui 2019.

Sarnaselt mullusele tunneb 45% vastajatest, et nende töökohal on olemas inimene, kellele saab oma muredest rääkida; 34% seda kahjuks ei tunne. Inimesed tunnevad, et nende töökeskkond on muutunud märksa rahulikumaks: kui eelmisel aastal tunnistasid 20% vastajatest, et on töökeskkonna tõttu oma töökohal hajevil ja häiritud, siis 2020. aastal oli neid 15%.

Hinnangud juhtimisele

Olgugi, et möödunud kuud on nõudnud ettevõtete juhtidelt tavapärasest tugevamat sooritust, hindab juhtimiskultuuri heaks või väga heaks 47% vastanutest, mis on 2019. aastaga sama tulemus. Halvaks või allapoole keskmist hinnangu andis 27% vastanutest. Tööandjapoolset tuge tajub 43% vastanutest, 3% eelmisest aastast vähem.

Võrrelduna mullusega töötavad juhid operatiivsemalt ja panustavad ka ise enam. 39% tööl käivatest inimestest (kasv 2%) tunnevad, et juht tegeleb koheselt ja professionaalselt nende inimestega, kes ei tee oma tööd nii nagu ette on nähtud. Paraku arvab ka tervelt 33% vastajaid vastupidi. 68% vastajaist näeb, et juht töötab sama kõvasti kui ülejäänud meeskond (kasv 4% 2019 aastaga).

Positiivne muutus on toimunud seoses tühiste tegevustega töös. Kui 2019. aastal märkis 24% inimesi, et neil tuleb ette mikrojuhtimist või liigset bürokraatiat, siis 2020. aastal oli neid inimesi märksa vähem ehk 21%. „Vastusevaliku „mõnikord“ valis mõlemal aastal 21% vastajatest, kuid saame vast öelda, et tööandjad on tõepoolest vaadanud üle oma tööprotsessid ja otsinud, kus saab minna efektiivsemaks.“, selgitab Maris Viires. Muutunud tööolud on kaasa toonud ka selle, et 62% inimesi (3% enam kui 2019) tunnevad end olenemata ametikohast vastutavana oma töö eest.

Hinnangud töötasule ja tunnustusele

39% inimestest (kasv 4% võrreldes 2019 aastaga) tunneb, et nende kollektiivis makstakse tihti või alati väärilist töötasu, aga 32% tunneb ka, et seda tehakse harva või mitte iial.

Märkimisväärne muutus on toimunud tunnustamise tajumises. Kui 2019. aastal tundis 35% vastajatest, et nende meeskonnas tunnustatakse ebaõiglaselt, samas jäetakse tunnustamata paremate oskuste ja kogemustega inimesed, siis 2020 aastal oli neid ainult 18%.

Puhkuse kasutamine ja hirm töökoha kaotuse ees

Vaimset heaolu töökohal mõjutab märkimisväärselt ka omaenese töökoormuse tajumine. Sarnaselt mullusele on vastajate seas 20% neid, kes tunnevad, et nende tööandja ootused töökoormuse osas ei ole realistlikud. 52% tunnevad, et koormus on realistlik.

Hirm ootamatu töökaotuse ees on 23% vastanutest (4% enam kui 2019). Siiski 60% mõtleb seda mõtet harva või mitte iial. Pidurdunud on ka uue töö otsimine, mis 2019. aastal oli pidevalt ja aktiivselt mõttes 31%, tänavu 25% vastanutest. Ühest küljest on konkurents tihenenud, kuid teisalt võib ka mõelda, et ettevõtted on hakanud ise olemasolevatesse töötajatesse rohkem panustama.

Sarnaselt eelmisele aastale on organisatsioonides 15% inimesi, kes pelgavad puhkusele minna, sest usuvad, et võivad kaotada oma töö või kõik kukub ilma nendeta kokku. Teisalt, puhkuste andmine on muutunud paindlikumaks: 2020. aastal ütles 55% vastajatest, et nad saavad endale sobival ajal puhkuse välja võtta, see on 8% rohkem kui mullu.

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top