fbpx
CV.ee tööelublogi

UURING: tööandjad on uue olukorraga kohanemas, vabad töötajad otsivad aktiivselt rakendust

UURING: tööandjad on uue olukorraga kohanemas, vabad töötajad otsivad aktiivselt rakendust

Covid-19 viiruse teise laine kestel läbi viidud uuringust selgub, et tööandjad tunnevad end kindlamini kui poole aasta eest. Uusi töötajaid kavatseb järgnevate kuude jooksul värvata 33% ettevõtetest, 29% plaanib töösuhte lõpetamisi. Palgakasv on plaanis 25% organisatsioonides. Personalitöötajad otsivad uusi töövõtteid olukorras, kus vabad töötajad on liikvel – 68% vastanute sõnul on kandidaatide hulgas senisest enam neid, kellel puudub sobiv kvalifikatsioon.

CV-Online/CV.ee viis 2020. aasta detsembris läbi küsitluse, millega uuris tööandjate hinnangut tööjõuturu ja värbamistegevuste muutustele Covid-19 viiruse teise laine olukorras. Küsimustikule vastas veebi teel 390 inimest, kellest 91% vastutavad otseselt oma organisatsiooni värbamistegevuste eest ning ülejäänud on seotud muu personalitööga. Esindatud on erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid. 

Maris Viires, CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht: “Paistab, et kui tööandjate poolt on tööturg stabiliseerumas ja tulevikuplaanid on suvisest kindlamad, siis töövõtjad on suuremas kimbatuses ja paljud neist kandideerivad kõikjale, kuhu vähegi kannatab. Organisatsioonide personalitöötajatele on selline olukord mõistagi tööd juurde toonud”. 

Uusi töötajaid plaanib järgneva kolme kuu jooksul värvata 33% ettevõtetest, kes küsitlusele vastasid. Juulis läbi viidud analoogses uuringus oli selline plaan 28%-l. Töösuhte lõpetamist mõne töötajaga planeeritakse järgnevate kuude jooksul 29% vastanud ettevõtetest, 57% ei ole plaanis töösuhet kellegagi lõpetada, ülejäänutel puudub hetkel kindel kava. 

„Mul on rõõm näha, et ettevõtted on suutnud luua selge plaani olukorraga toimetulekuks ja edasi liikumiseks – selle selgeks indikaatoriks on kavatsus inimesi juurde värvata.“, räägib Maris Viires. „Võrreldes juulikuiste andmetega on hüpe märgatav. Kõige enam, 50% vastanud ettevõtetest (juulis 36%), plaanib palgata spetsialiste, neile järgnevad oskustöölised (31%, juulis 18%) ja keskastmejuhid (21%, juulis 6%).“ Peamiste värbamise põhjustena tuuakse lahkuvate töötajate (48%) kõrval välja ettevõtte laienemine (39%) ja reorganiseerimine (23%).  

Töösuhete lõpetamist plaanivad järgneva 3 kuu jooksul vähesed ettevõtted: viie või enama inimesega töösuhte lõpetamist kavatseb alla 3% (juulis üle 5%) vastanutest. Tervelt 57% (juulis 55%) vastanutest ei plaani lähiajal üheski töötajast loobuda ning palju on vähenenud vastuse „ei tea veel“ osakaal – kui juulis vastas nii 12% personalitöötajatest, siis detsembris vaid 7%. Töösuhte lõpetamise peamise põhjusena tuuakse 21% juhtudest (juulis 10%) välja sobivate kompetentside puudumine, mis võib olla põhjustatud suurest tööjõu liikuvusest. Kui juulis plaaniti töösuhteid töömahu vähenemise tõttu lõpetada 15%-s vastanud ettevõtetest, siis nüüd on see osakaal vähenenud rõõmustavalt 8%-ni. 

Olukorra üle kontrolli saavutamist näitab ka plaanitud palgakasv 25%-s ettevõtetes (juulis 6%). Palkade vähendamise kindlat plaani ei ole üheski vastanud ettevõtetest (juulis olid palgakärped kavas 7%). Tuleb märkida, et paljud vastustest anti enne seda, kui sai teatavaks Tallinna ja Harjumaa meelelahutussektori jt asutuste viiruse levikust põhjustatud sulgemine perioodiks 28.12.2020-17.01.2021. 

Uuringu tulemustest selgub, et kandidaatide arv töökuulutuse kohta ei ole viimastel kuudel märkimisväärselt kasvanud. Samas küsimusele, kas sobivaid kandidaate on koroonaeelse ajaga võrreldes rohkem, andis kümne-palli skaalal hinnanguks kaheksa kuni kümme vaid 20% tööandjatest, sageli kandideeritakse ka mitte oma eriala ametikohtadele. Personalitöötajate hinnangul on nende valikuprotsessile kuluv aeg seetõttu ka märkimisväärselt kasvanud – seda väidet hindas tõeseks (kaheksa kuni kümme kümne-palli skaalal) 34% vastajatest. 

Vastuseks suuremale värbamiskoormusele on tööandjad viimase 3-4 kuu jooksul viinud sisse mitmeid muudatusi oma värbamis- ja valikuprotsessides: värbamistegevusi toetatakse turundusega, nt kasutatakse makstud reklaame sotsiaalmeedias või tööportaalis (33% vastanutest), kandidaatidele antakse tagasisidet juba valikuprotsessi jooksul (28%), sagedamini tehakse kandidaatide taustakontrolli (23%), sisse on viidud värbamisprotsessi efektiivsust tõstvad muudatused (21%) jms. 

Personalitöötajate hinnangul on ka kandidaatide profiil ja käitumine võrreldes koroonaeelse ajaga märksa muutunud. Suisa 68% vastanutest nõustub, et organisatsiooni kandideerib senisest rohkem inimesi, kellel puudub sobiv kvalifikatsioon antud töökohal töötamiseks. Kandidaadid on muutunud konkreetsemaks ja teavad, mida nad otsivad: nad soovivad kiiremini välja selgitada töötingimused ja reaalse tasu töö eest (48%) ning küsivad sagedamini täpsustavaid küsimusi ettevõtte stabiilsuse ja majandusliku olukorra kohta (34%). 

Uuringu viis läbi CV Online Estonia (CV.ee) – pikaajaliste kogemustega värbamispartner, kes pakub laia portfelli tööandjatele ja tööotsijatele suunatud teenuseid ja erilahendusi. 

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top