fbpx
CV.ee tööelublogi

UURING: inimesed kardavad koroonakriisi ajal töökohta vahetada

UURING: inimesed kardavad koroonakriisi ajal töökohta vahetada

CV-Online/CV.ee viis läbi küsitluse, kust selgus, et palgas kaotanud inimesed küll sooviksid leida uue töö, kuid kardavad koroonakriisi ajal töökohta vahetada. Uut töökohta otsib aktiivselt 26% vastanutest, aeg-ajalt teeb seda lisaks 35%. Tööotsinguid põhjustab liiga väike töötasu ja ebakindlus lähituleviku osas. Töökoha vahetamist takistab teadmatus tegeliku olukorra osas uues ettevõttes. 

Küsitluse tulemustest selgub, et töövõtjad vaatavad tänu keerulisele majandusolukorrale väga aktiivselt ringi. Uut töökohta otsib 26% vastanutest, millele lisandub 35% neid, kes otsivad uut tööd vähesel määral. 

“Töötajate mure toimetuleku pärast on väga tõsine: 36% tunneb hirmu töökaotuse ees ja 47% kardab sissetulekute vähenemist lähikuudel.”, räägib CV-Online’i teenindus- ja turundusjuht Maris Viires. “Tervelt 61% inimestest otsib vähemal või rohkemal määral uut töökohta kartes ühelt poolt praeguse seisu jätkuvat halvenemist ja teiselt poolt ka hakkamasaamist uuel töökohal. Olukorda saavad leevendada tööandjad läbipaistva juhtimise ja meeskonna pühendunud motiveerimise abil.”

Uut töökohta otsitakse eeskätt ebapiisava palga tõttu  

Küsimustikus uuriti põhjuseid, mis ajendavad uut töökohta otsima. 

Kõige olulisemaks põhjuseks uue töökoha otsimisel on liiga väike palk või töötasu vähendamine, seda märkis 41% vastanutest. Suuremalt jaolt ei ole töötasu aastaga muutunud. Palka on vähendatud 18% töötajatest samas kui see on tõusnud vaid 10% sõnul. 

Seonduvalt ebapiisava töötasuga tõi 21% küsitletutest uue töö otsimise põhjusena esile tööandja ebastabiilset majanduslikku olukorda. 36% vastanutest tunneb hirmu töökaotuse ees ja 47% töötajatest pelgab, et nende sissetulekud võivad lähikuudel väheneda. 

Teise olulise põhjuste grupina tõusid esile töö korraldusest tulenevad põhjused, mida oleks oskusliku juhtimise korral võimalik vältida. Tervelt 37% inimestest toob uue töö otsimise põhjusena välja motivatsiooni puudumist ja tööstressi ning 26% ebasobivat juhtimisstiili. 

24% vastanutest on alustanud uue töökoha otsimist liiga suure töökoormuse tõttu. 

Suurimad hirmud töökoha vahetamisel on seotud koroonakriisist põhjustatud teadmatusega  

Uuringu käigus küsiti, millised on töövõtjate hirmud uuele ametikohale kandideerimisel või mis neid selles takistab. 

Vastustes peegeldub pigem eestlaslik ettevaatlikkus kui soov segastes oludes kiiret karjääri teha. Valdav arvamus on, et Covid-19 kriisi ajal pole mõistlik töökohta vahetada – nii vastas 33% küsitletutest. 31% märkis, et kandideerimist takistab teadmatus selle osas, mis uuel töökohal ootab. 30% arvates ei pruugi olla uues ettevõttes kõik päris nii, nagu seda on välja reklaamitud. 

Inimeste hirmud kandideerimisel

Paljusid vastajaid hoiab tagasi ka mure enda suutlikkuse pärast. 31% kardab, et ta ei vasta uue töökoha nõudmistele ning 18% pelgab, et ta ei saa uuel ametikohal piisavalt hästi hakkama. 

Uuring viidi läbi 2021. aasta märtsis, mil oli koroonaviiruse põhjustatud kriisi teise laine haripunkt. Küsimustikule vastas veebi teel 883 inimest. Esindatud on erinevad ametipositsioonid ja tegevusvaldkonnad, vastajate seas oli nii töötavaid kui töötuid inimesi. 

Tutvu ka CV.ee kaugtöö teemalise uuringutulemustega SIIN.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top