fbpx
CV.ee tööelublogi

Kogenud töötaja ootused tööandjale

Kogenud töötaja ootused tööandjale

Ootused kogenud töötajatele ja ka töötajate endi väärtused on muutunud ja ümber kujunenud. Selleks, et omada tulevaste töötajate näol häid kogenud spetsialiste, on organisatsioonidel vaja töötajate ootusi ja väärtushinnanguid mõista. Tööandja brändingu agentuuri Instar poolt läbi viidud tööandja maine uuringu tulemuste põhjal avaldab CV.ee töötajate ootused tööandjale.

Kogenud töötaja

Kogenud töötajad pole noortega võrreldes nii paindlikud, küll aga on neile omased head juhiomadused, pühendumus ning nende kohanemine on eelnevate kogemuste tõttu kergem. Selleks, et säilitada atraktiivsus tööandjana kogenud töötajate sihtgrupis, on ettevõtete jaoks oluline mõista töötajate motiive ja töökoha valikukriteeriume.

Erasektor on kogenud töötajate seas populaarseim eelistus – 46% vastajatest soovib töötada erasektoris palgatöölisena. Ühtlasi on 26% huvitatud iseendale tööandjaks olemisest ja 25% vastanutest sooviks töötada avalikus sektoris.

Ootused töötasule

Töötasu on töökoha valimisel väga oluline faktor, mistõttu on ettevõttel kasulik teada kogenud töötajate palgaootusi. Eesti keskmise kogenud töötaja keskmine netopalga ootus on 1840€ kuus. Enim soovitakse teenida kuist netopalka, mis jääb vahemikku 1200-1599€ kuus (28% vastanutest), millele järgnesid 1600-1999€ (23%) ja 2000-2499€ (19%).

69% vastanutest pidas väga oluliseks keskmisest kõrgemat töötasu ja 62% paindlikku tööaega. Väga olulisteks peeti ka tervishoiukulude katmist, tulemustasu ning lisapuhkuse võimalust. Kõige vähem kõnetasid kogenud töötajaid ülikooli õppemaksu tasumine, osalus ettevõttes ning ettevõtte kingitused töötajatele.

Loe, kuidas selgitada välja enda isiklik palgaootus.

Karjääriootused

Kogenud töötajate jaoks on oluline leida tööandja, kes nende tulemusi hindab. Sellest tulenevalt on vahetu tagasiside ja tunnustamine olulised indikaatorid hindamaks, kuidas nende areng kulgeb. Kõige olulisemaks peetakse tunnustamist (66%) ja töötajate toetatamist läbi koolituste ja muude väljakutsete (54%).

42% vastanutest pidas kõige olulisemaks võimalust areneda oma valdkonnas tunnustatud spetsialistiks. Sama oluliseks peetakse ka tunnustatud spetsialistiks olemist oma senisel kohal (42%). Huvi teadmiste ning kogemuste omandamise vastu ettevõtte erinevates üksustes on olemas 34% vastajatest, kuid samas 12% ei oma mingeid karjääriootusi.

Eesti kogenud töötajate eelistatuim tööandja on Transferwise Ltd Eesti filiaal, kus soovib töötada 59% vastajatest. Sellele järgnesid AS LHV Pank ja Microsoft Estonia OÜ.

Uuringut viiakse läbi regulaarselt alates 2010. aastast. Antud sihtrühma uuring viidi läbi hetkel Eestis töötavate ja mitte töötavate kogenud töötajate seas. Uuringu valimiks oli 2342 inimest ja vastajate keskmine vanus oli 40 eluaastat.


Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top