fbpx
CV.ee tööelublogi

Tööandjad on teada andnud, mida nad ootavad noortelt kandideerijatelt

Noor! Loe, mida tööandjad sinult ootavad

CV.ee uuris, millistele ametikohtadele on tööandjad valmis noori tööle võtma. Mille alusel otsustajad noori kandidaate hindavad? Kuidas näidata end intervjuu ajal oma parimast küljest? 

Selgus, et valdav osa tööandjaid on valmis noori heameelega oma ridadesse palkama, eelistades siiski üle 21 aasta vanuseid töötajad. 16-21-aastased peavad enda väärtust jõulisemalt tõestama. 

Kõige sagedamini soovitakse värvata noori spetsialiste, oskus- või lihttöölisi, teenindus- ja müügitöötajaid, assistente ja abilisi lihtsamateks hooajatöödeks. Ühesõnaga kas neid, kes annaks oma värskelt koolist saadud teadmistega organisatsioonile lisaväärtust, või keda saaks töö jaoks kohapeal hõlpsalt välja õpetada. 

Mida peavad tööandjad noorte töötajate värbamise eelisteks? 

Küsisime, mis ajendab ettevõtet noori värbama. Siit saab häid vihjeid, milliseid oma tugevusi tasub noorel töövestluses esile tuua ja millistele ettevõtte kasudele rõhuda. 

Tööandjaid innustab noori palkama eeskätt võimalus töötajat enda vajadusest lähtuvalt välja õpetada – nii ütles 74% uuringule vastanutest. Tähtsaks peetakse ka noorte head õppimisvõimet, tehnoloogia- ja digipädevust, uusi ideid, rohket energiat ja motivatsiooni. Sageli on tööandja ka lihtsalt sunnitud noori palkama, sest kogenud töötajaid ei ole tööturult võtta. 

Milliseid noori tööandjad soovivad palgata? 

Tööandjad otsustavad uute inimeste töölevõtmise nii nende oskuste, kogemuste kui ka motivatsiooni alusel. Kuna noortel on kogemust vähe, on teised faktorid olulisemad. 

Milline peaks noor olema, et tööle saada? 

·      Tunneb huvi ettevõtte tegevusvaldkonna vastu (nii arvas 75% uuringule vastanutest)

·      On julge pealehakkamise ja kindlate soovidega (66%) 

·      On omandanud vastava eriala või õpib seda (54%) 

·      On väga hea suhtleja (50%) 

·      Saab kohe tööga alustada (46%) 

·      On hea keeleoskusega (38%) 

·      On varasema töökogemusega antud (32%) või mõnel teisel ametikohal (22%)

·      On heade digioskustega (30%)

Kandidaate hinnates pööratakse tähelepanu CV olemasolule ja sobivusele, varasemale tööalasele tegevusele ja praktikakogemustele, aga ka hobidele ja sotsiaalmeedia sisule. 

Mida hindab värbaja tööintervjuu ajal? 

Kui on õnnestunud saada edasi töövestluse vooru, on see suurepäraseks võimaluseks oma heade isikuomaduste ja innukuse näitamiseks. 

Siin on pingerida, mida tööandja intervjuu ajal kõige enam hindab: 

·      Valmisolekut uute asjade õppimiseks (89%) 

·      Oskust ja julgust suhelda (88%) 

·      Uudishimu ja küsimuste küsimist (75%) 

·      Tööülesannete mõistmist (74%) 

·      Väljendusoskust ja sõnakasutust (69%)

·      Keeleoskust (54%) 

·      Eeltööd ettevõtte kohta (51%) 

Silmas peetakse ka noore silmaringi, valdkondlikke teadmisi, riietust ja väljanägemist. 


Kokkuvõttes saame öelda, et noorus ja kogenematus võib tööle saamisel olla takistuseks, aga samamoodi ka eeliseks. Noorel tasub enne kandideerimist teha ära korralik eeltöö ja näidata intervjuu käigus üles sisulist huvi ettevõtte tegevusvaldkonna vastu, valmisolekut ka palga osas madalamalt alustada, pühendunult töötada ja juurde õppida. 

Viidatud uuringu viis CV.ee läbi 27. aprillist 16. maini 2022. Kiiruuringule vastas veebi teel kokku 260 ettevõtte esindajat – juhti, personalijuhti ja personalispetsialisti. Vastajate seas on esindatud erineva suuruse ja tegevusvaldkonnaga organisatsioonid üle Eesti.

Jaga postitust

Loe lisaks

Scroll to Top